BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Rekrutacja Master

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych legitymujący się dyplomem magistra, licencjata lub inżyniera.


Kandydaci z Polski:
Kandydaci z Polski składają dokumenty na Uniwersytecie Szczecińskim.

Ponadto warunkiem dopuszczenia do studiów polsko-niemieckich jest pozytywne złożenie egzaminu językowego (język angielski dla kandydatów niemieckich, język niemiecki dla kandydatów polskich za wyjątkiem absolwentów I stopnia z BSG - studiujących na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego lub kandydatów polskich studiujących na uczelniach niemieckich, np. na Viadrinie). Terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne na stronie internetowej wydziału www.wneiz.pl

Dla kandydatów, którzy legitymować się będą dyplomem ukończenia polsko-niemieckiego kierunku studiów Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza warunkiem przyjęcia jest uzyskanie oceny końcowej co najmniej 3.0 wg niemieckiej skali ocen (dla kandydatów polskich) oraz 2.5 wg niemieckiej skali ocen (dla kandydatów niemieckich). Kandydaci, posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia innej polskiej Uczelni obowiązani są wykazać ukończenie studiów z oceną 4.0 wg polskiej skali ocen. W przypadku, gdy limit przyjęć nie zostanie wyczerpany, o przyjęciu kandydata z niższą oceną zadecydować może Komisja Uczelniana.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów od wyznaczonego limitu przyjęć - pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci I stopnia BSG.

Kandydaci z Niemiec
Kandydaci z Niemiec składają dokumenty w Hochschule Wismar do dn. 15.07. każdego roku.
Lista dokumentów wymaganych od kandydatów z Niemiec znajduje się na stronie Hochschule Wismar
http://www.wi.hs-wismar.de/de/bachelor_wirtschaftsinformatik_international/zulassung_und_bewerbung