BSG
 • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Rekrutacja Bachelor

 • Przyjęcie na studia następuje równolegle na Uniwersytecie Szczecińskim i Hochschule Wismar
 • Każda uczelnia rekrutuje kandydatów według własnych zasad przyjmowania na studia.
 • Zasadniczym elementem postępowania kwalifikacyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim jest konkurs oparty na punktacji z wyników egzaminu maturalnego

Kandydaci z Polski:
Kandydaci z Polski składają dokumenty na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uniwersytet Szczeciński
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego (I etap: rejestracja w systemie ERK i dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej, przypisanie opłat rekrutacyjnych na koncie kandydata, poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji) mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów, na który składają się:
 1. Podanie - wydruk z indywidualnego konta kandydata w systemie ERK
 2. Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis
 3. Oryginał albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, natomiast w pozostałych przypadkach - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły
 4. 3 podpisane aktualne, kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata
 6. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)
 7. Laureaci i finaliści olimpiad zobowiązani są dostarczyć oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale.
 8. Dokumenty należy składać w białych nieopisanych teczkach
 9. Oświadczenie o podjętych lub zrealizowanych studiach w uczelni publicznej, finansowanych z budżetu państwa, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK
 10. Oświadczenie o podjęciu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK
Terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne na stronie internetowej wydziału www.wneiz.pl

Hochschule Wismar
Po przyjęciu na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, student zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, niezbędne do immatrykulacji w Hochschule Wismar:
 1. Podanie na studia (formularz dostępny w dziale ‘do pobrania’)
 2. 1 fotografia
 3. kopia dowodu osobistego
 4. uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej
 5. urzędowo poświadczona kopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej
 6. ewent. certyfikat językowy (DSH II, TESTAF)
Kandydaci z Niemiec
Kandydaci z Niemiec składają dokumenty w Hochschule Wismar do dn. 15.07. każdego roku.
Lista dokumentów wymaganych od kandydatów z Niemiec znajduje się na stronie Hochschule Wismar
http://www.wi.hs-wismar.de/de/bachelor_wirtschaftsinformatik_international/zulassung_und_bewerbung